VU-beleid voor Research Data Management geactualiseerd

Het beleid is nu in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit van de VSNU, en gaat uit van de FAIR-principes.

10-03-2020 | 10:07

Het College van Bestuur heeft op 21 januari 2020 de update van het VU-beleid voor Research Data Management (RDM) vastgesteld. Dit nieuwe beleid is per direct in werking getreden. Over wie waarvoor verantwoordelijk is bij het beheren van onderzoekdata ( onderzoekers, afdelingshoofden, faculteiten, de universiteit) kun je lezen op de VU-website . De volledige RDM-beleidsnotitie vind je op VUnet  en de LibGuide Research Data Management

Wat is er veranderd? Wat betekent dit voor het beheer van je onderzoeksdata?
•    Het beleid is in overeenstemming gebrachHouweling_Sandert met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (uit 2018) en de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit van de VSNU (uit 2018);
•    We streven er als VU naar om onderzoekdata zoveel mogelijk volgens de principes van FAIR te beheren. FAIR staat voor: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. Daarbij focussen we de komende jaren op Findable en Accessible. We nodigen onderzoekers van harte uit om ook op het gebied van interoperabiliteit en hergebruik stappen te zetten.
•    Datasets moeten nu na afloop van een onderzoeksproject geregistreerd worden in de VU Research Portal (PURE), zodat ze goed vindbaar zijn voor anderen. 

Tweejaarlijkse evaluatie
Bij de vaststelling van het VU-beleid voor Research Data Management (RDM) in 2016 werd  afgesproken het beleid elke twee jaar te evalueren. In 2018 zijn zowel de beleidsnotitie als de toepassing van het RDM-beleid aan de VU geëvalueerd. Dit heeft geleid tot bovengenoemde veranderingen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Deze privacywet heeft gevolgen voor: de omgang met persoonsgegevens binnen het onderzoeksdomein; de registratie daarvan; en de ondersteuning die de VU daarvoor biedt. Deze informatie is in de beleidsupdate allemaal geactualiseerd. Voor alle ondersteuning op het gebied van de AVG kun je contact opnemen met de Privacy Champion(s)  van je faculteit.

Verantwoordelijkheden voor dataopslag
Wat betreft opslag van onderzoeksdata zijn de verantwoordelijkheden van onderzoekers en afdelingshoofden in het beleid op zo’n manier aangescherpt dat onderzoekdata altijd veilig en vindbaar en toegankelijk opgeslagen moeten worden. Zorg er dus voor dat er binnen de VU altijd iemand is die weet waar je data opgeslagen zijn en maak daarover waar nodig afspraken met je afdelingshoofd. Zo is de toegang tot data gewaarborgd, ook bij ziekte of na vertrek van een onderzoeker.

Datasets moeten vindbaar zijn (Findable)
In het RDM-beleid uit 2016 werd al van onderzoekers verwacht dat hun data minstens 10 jaar na afronding van hun onderzoek toegankelijk (Accessible) zouden blijven. De VU omarmt nu de principes van FAIR data . Daarom vragen we onderzoekers nu hun data te registreren in de VU Research Portal, zodat ze vindbaar (Findable) zijn voor anderen. 

Knapen_ThomasDatasets registreren in de VU Research Portal
In de VU Research Portal (PURE) kun je naast publicaties ook datasets registreren. In het RDM-beleid lees je hoe je dat doet. Door registratie in de VU Research Portal worden je datasets beter vindbaar en dit heeft diverse voordelen. Je data registreren:
- vergroot je kansen op samenwerking;
- telt mee voor onderzoekevaluaties en beoordelingen;
- draagt bij aan hergebruik, efficiëntie en transparantie.

In de LibGuide Research Data Management vind je gedetailleerde instructies voor het registreren van datasets. Bij vragen kun je contact opnemen met de beheerder van de Research Portal via vuresearchportal.ub@vu.nl.

Bekijk voorbeelden van geregistreerde datasets in de VU Research Portal.

Gevolgen voor facultair RDM-beleid
Tot nu toe is alleen het centrale VU-beleid voor RDM geactualiseerd. De Universiteitsbibliotheek gaat met de beleidsmedewerkers onderzoek in de faculteiten in gesprek over de consequenties van de update voor hun facultaire RDM-beleid.

Vragen?
Heb je vragen over het centrale RDM-beleid en de implementatie ervan? Neem dan contact op met de RDM Support Desk via rdm@vu.nl .